Zasady doboru regulatorów

Dobór regulatorów dla cieczy

Obowiązujące zależności:

przepływ wody przez regulator

1. Współczynnik oznaczający natężenie przepływu wody o temperaturze od 5°C do 30°C w zaworze przy stracie ciśnienia ∆p = p1 – p2 = 1 bar:
Współczynnik oznaczający natężenie przepływu wody o temperaturze
2. Przewidziany współczynnik natężenie przepływu w zaworze, dla warunków rzeczywistych:
Przewidziany współczynnik natężenie przepływu w zaworze
3. Strata ciśnienia na zaworze całkowicie otwartym:
Strata ciśnienia na zaworze całkowicie otwartym
4. Wymagana różnica ciśnień na zaworze dla regulatora przepływu:
Wymagana różnica ciśnień na zaworze dla regulatora przepływu
5.Wymagana dyspozycyjna różnica ciśnień na obiekcie regulowanym dla regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu:
Wymagana dyspozycyjna różnica ciśnień na obiekcie regulowanym

Wielkości i jednostki:
Kvs m3/h – współczynnik przepływu dla poszczególnych średnic zaworów DN
Q m3/h – natężenie przepływu
p1 bar – ciśnienie bezwzględne przed zaworem
p2 bar – ciśnienie bezwzględne za zaworem
pm bar – ciśnienie bezwzględne za dławikiem tylko w regulatorach regulujących Q
∆p bar – różnica ciśnień na zaworze p1 – p2
∆pm bar – mierniczy spadek ciśnienia na zaworze p1 – p2 tylko przy regulacji funkcji Q
∆pOR bar – spadek ciśnienia na obiekcie regulowanym
ρ kg/m3 – gęstość cieczy przepływającej przez zawór zależna od p1 i T1
T1 °C – temperatura czynnika przed zaworem


zawór regulacyjny o charakterystyce stałoprocentowej

Przykład 1.
Dobór zaworu regulacyjny o charakterystyce stałoprocentowej sterowany siłownikiem elektrycznym. Siłownik sterowany jest napięciem od 0 do 10V, w razie braku napięcia siłownik powinien zamknąć zawór.

Tok postępowania:
1. Określenie spadku ciśnienia na zaworze:
Określenie spadku ciśnienia na zaworze
2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:
Dobór średnicy nominalnej DN regulatora
Z karty katalogowej zaworów ZRES, tabeli Dane techniczne zaworów / Współczynnik Kvs dobrano zawór o średnicy nominalnej DN25 lub DN32
3. Dobór siłownika elektrycznego:
Z tabeli Dane techniczne siłowników odczytano:
– Sygnał nastawczy – 0…10V DC ; – Zakres rob. dla syg. – 2…10VDC
– Napięcie zasilania – 24V DC/AC; – Nastawa awaryjna – zamykanie
dobrano: Typ siłownika – NVF24-MFT-E
Z tabeli Dane techniczne zaworów / Max. dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze odczytano
DN25 ∆p = 12 bar, DN32 ∆p = 10 bar
4. Oznaczenie zaworu regulacyjnego z siłownikiem:
ZRES-25-7,5 lub ZRES-32-7,5 – zawór kołnierzowy
NVF24-MFT-E – siłownik elektryczny

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Ilość czynnika przepływającego przez zawór zależy od występującego na nim spadku ciśnienia ∆p. Im mniejsza różnica ciśnień ∆p na zaworze tym mniejszy przepływ czynnika przez zawór. Aby zapewnić żądaną wartość przepływu Q do obliczeń należy przyjąć minimalną różnicę ciśnień Dp występującą na zaworze.
Ad.2 W tabeli Dane techniczne regulatorów opisane są współczynniki Kvs dla poszczególnych średnic regulatorów. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez zawór przy spadku ciśnienia 1 bar na zaworze. W celu uzyskania zadanej wielkości przepływu czynnika Q, należy dobrać średnicę nominalną DN odpowiadającą najbliższemu wyższemu współczynnikowi przepływu Kvs . Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika r dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.
Ad.3 Korzystając z tabeli Dane techniczne siłowników należy odszukać typ siłownika odpowiadający zadanym warunkom pracy. Następnie należy sprawdzić czy maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze nie przekracza wartości obliczonej spadku ciśnienia ∆p na zaworze.
Ad.4 Oznaczając typ zaworu należy wpisać: typ zaworu, średnicę nominalną, współczynnik przepływu Zamawiając zawór z siłownikiem dodatkowo należy podać typ siłownika. W przypadku zaworów mufowych należy określić rodzaj końcówek przyłączeniowych.

Program doboru zaworu z siłownikiem


reduktor ciśnienia typ RCRB

Przykład 2.

Dobór reduktora ciśnienia typ RCRB lub RCRBm dla wody. Reduktor ma utrzymywać stałą wartość ciśnienia p2 = 2 bar za zaworem.

Dane:
Q=5 m3/h przepływ czynnika regulowanego przez zawór
p1 = od 5 do 8 bar ciśnienie czynnika regulowanego przed zaworem
p2 = 2 bar ciśnienie czynnika regulowanego za zaworem

Tok postępowania:
1. Określenie minimalnego spadku ciśnienia na zaworze:
Określenie minimalnego spadku ciśnienia na zaworze
2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:
Dobór średnicy nominalnej DN regulatora
Z karty katalogowej regulatorów RCRB, tabeli Dane techniczne
– dobrano regulator o średnicy nominalnej DN = 15

3. Dobór zakresu nastaw:
Z tabeli Dane techniczne / Zakres nastaw – odczytano średnicę
Dm = 160 obsługującą zawór DN15. Z tabeli Oznaczenie zakresu
wartości zadanych / oznaczenie zakresu nastaw – odczytano – 35

4. Oznaczenie regulatora:
RCRB-15-35 regulator kołnierzowy
RCRBm-15-35 regulator mufowych z końcówkami do wspawania

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Ilość czynnika przepływającego przez zawór zależy od występującego na nim spadku ciśnienia ∆p. Im mniejsza różnica ciśnień ∆p na zaworze tym mniejszy przepływ czynnika przez zawór. Aby zapewnić żądaną wartość przepływu Q do obliczeń należy przyjąć minimalną różnicę ciśnień ∆p występującą na zaworze.
Ad.2 W tabeli Dane techniczne regulatorów opisane są współczynniki Kvs dla poszczególnych średnic regulatorów. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez zawór przy spadku ciśnienia 1 bar na zaworze. W celu uzyskania zadanej wielkości przepływu czynnika Q, należy dobrać średnicę nominalną DN odpowiadającą najbliższemu wyższemu współczynnikowi przepływu Kvs. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.
Ad.3 Ponieważ utrzymywana wartość ciśnienia za regulatorem ma mieć 2 bar, więc taka wartość ciśnienia będzie sterowała siłownikiem. Należy dobrać zakres nastaw ciśnienia, który zawiera wartość regulowanego ciśnienia. Podczas doboru oznaczenia siłownika należy sprawdzić średnicę siłownika Dm, która obsługuje dobraną średnicę.
Ad.4 Oznaczając typ regulatora należy wpisać: typ regulatora, średnicę nominalną, oznaczenie zakresu nastaw. W przypadku regulatorów mufowych należy określić rodzaj końcówek przyłączeniowych według punktu Oznaczenie zaworu.

Program doboru regulatora ciśnienia


regulator różnicy ciśnień typ RCB

Przykład 3.
Dobór regulatora różnicy ciśnień typ RCB lub RCBm dla wody. Regulator ma utrzymywać stałą wartość różnicy ciśnień 1.2 bar na obiekcie regulowanym.

Dane:
Q = 12 m3/h przepływ czynnika regulowanego przez zawór
pz = od 6 do 7 bar ciśnienie zasilania obiektu
pp = od 2 do 3bar ciśnienie powrotu obiektu
∆pOR = 1,2 bar spadek ciśnienia obiektu regulowanego

Tok postępowania:
1. Określenie minimalnego dyspozycyjnego spadku ciśnienia na obiekcie:
Określenie minimalnego dyspozycyjnego spadku
2. Określenie minimalnego spadku ciśnienia na zaworze:
2. Określenie minimalnego spadku ciśnienia na zaworze
3. Dobór średnicy nominalnej DN zaworu:
3. Dobór średnicy nominalnej DN zaworu:
Z tabeli Dane techniczne dla RCB – dobrano regulator DN = 32

4. Dobór zakresu nastaw:
Z tabeli Dane techniczne / Zakres nastaw – odczytano średnicę
Dm = 240 obsługującą zawór DN32. Z tabeli Oznaczenie zakresu
wartości zadanych / oznaczenie zakresu nastaw – odczytano – 16

5. Spadek ciśnienia na obiekcie przy całkowicie otwartym zaworze:
Spadek ciśnienia na obiekcie przy całkowicie otwartym zaworze

6. Oznaczenie regulatora:
RCB-32-16 – regulator kołnierzowy

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Aby zapewnić żądaną wartość przepływu Q do obliczeń należy przyjąć minimalną dyspozycyjną różnicę ciśnień ∆pmin występującą między zasilaniem a powrotem z obiektu.
Ad.2 W celu obliczenia współczynnika przepływu Kvs należy określić minimalny spadek ciśnienia na zaworze regulatora.
Ad.3 W tabeli Dane techniczne regulatorów opisane są współczynniki Kvs dla poszczególnych średnic regulatorów. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez zawór przy spadku ciśnienia 1 bar na zaworze. W celu uzyskania zadanej wielkości przepływu czynnika Q, należy dobrać średnicę nominalną DN odpowiadającą najbliższemu wyższemu współczynnikowi przepływu Kvs. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.
Ad.4 Ponieważ utrzymywana wartość różnicy ciśnień na obiekcie regulowanym ma mieć wartość 1,2 bar, więc taka wartość różnicy ciśnień będzie sterowała siłownikiem. Aby dobrać Oznaczenie zakresu wartości zadanych należy dobrać Zakres nastaw różnicy ciśnień, która zawiera wartość regulowanego ciśnienia. Podczas doboru oznaczenia siłownika należy sprawdzić Typ siłownika Dm, który obsługuje dobraną średnicę.
Ad.5 Zanim dobrana zostanie średnica nominalna regulatora należy sprawdzić czy suma spadków ciśnienia ∆p na obiekcie OR regulowanym i całkowicie otwartym zaworze jest mniejsza niż wartość ciśnienia dyspozycyjnego Dp dla obiektu. W przypadku min gdy suma spadków ciśnienia obiektu regulowanego jest większa należy dobrać większą średnicę DN regulatora.
Ad.6 Oznaczając typ regulatora należy wpisać: typ regulatora, średnicę nominalną, oznaczenie zakresu nastaw. W przypadku regulatorów mufowych należy określić rodzaj końcówek przyłączeniowych według punktu Oznaczenie zaworu.

Program doboru regulatora różnicy ciśnień.


regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typ RCQoB

Przykład 4.

Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typ RCQoB lub RCQoBm dla wody. Regulator ma utrzymywać stałą wartość różnicy ciśnień 1,4 bar oraz ograniczać przepływ do wartości 11 m3/h na obiekcie regulowanym.

Dane:
Q = 11 m3/h przepływ czynnika regulowanego przez zawór
pz = od 8 do 8 bar ciśnienie zasilania
pp = od 4 do 5 bar ciśnienie powrotu
∆pOR = 1,2 bar spadek ciśnienia obiektu regulowanego

Tok postępowania:
1. Określenie minimalnego spadku ciśnienia na obiekcie:
 Określenie minimalnego spadku ciśnienia na obiekcie:
2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:
Z karty katalogowej regulatorów RCQoB, tabeli Dane techniczne / Przepływ wody
dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm
– dobrano średnicę nominalną DN:
– dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,2 bar
Dobrano zawór DN50 – Qmin = 1,6 m3/h ; Qmax = 13 m3/h
– dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,5 bar
Dobrano zawór DN40 – Qmin = 2 m3/h ; Qmax = 14 m3/h

3. Dobór zakresu nastaw:
Z tabeli Dane techniczne / Zakres nastaw należy odczytać średnicę Dm obsługującą zawór o średnicy DN. Z tabeli Oznaczenie zakresu wartości zadanych należy odczytać Oznaczenie siłownika – dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,2 bar
 Określenie minimalnego spadku ciśnienia na obiekcie:
Typ siłownika – Dm = 240, Zakres nastaw – ∆p = 0,2-1,6 bar,
Oznaczenie zakresu nastaw – 16
– dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,5 bar
 Określenie minimalnego spadku ciśnienia na obiekcie:
Typ siłownika – Dm = 240, Zakres nastaw – ∆p = 1-2,8 bar,
Oznaczenie zakresu nastaw – 28
4. Spadek ciśnienia na obiekcie przy całkowicie otwartym zaworze:
– dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,2 bar
 Spadek ciśnienia na obiekcie przy całkowicie otwartym zaworze
– dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pm = 0,5 bar
 Spadek ciśnienia na obiekcie przy całkowicie otwartym zaworze

5. Oznaczenie regulatora:
RCQoB-50-16 – regulator kołnierzowy

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Aby zapewnić żądaną wartość przepływu Q do obliczeń należy przyjąć minimalną dyspozycyjną różnicę ciśnień ∆pmin występującą między zasilaniem a powrotem z obiektu.
Ad.2 W tabeli Dane techniczne / Przepływ wody dla mierniczego spadku ciśnienia ∆pmin, podane są wartości minimalnego Qmin maksymalnego Qmax przepływu dla poszczególnych średnic regulatorów. Przedziały wartości przepływów opisane są dla dwóch założonych mierniczych spadków ciśnienia na dławiku ∆pm = 0,2 i 0,5 bar. W celu dobrania średnicy nominalnej zaworu należy określić przedział, w którym znajduje się wartość przepływu czynnika Q dla obiektu regulowanego. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.
Ad.3 Ponieważ utrzymywana wartość różnicy ciśnień na obiekcie regulowanym ma mieć wartość ∆pOR = 1,3 bar, założony mierniczy OR spadek ciśnienia ∆pm = 0,2 lub 0,5 bar. W celu określenia wartości ciśnienia ustawianego na nastawniku ∆pnastawnika należy dodać do siebie utrzymywaną wartość różnicy ciśnień na obiekcie z założonym mierniczym spadkiem ciśnienia na zaworze i taka wartość będzie sterowała siłownikiem. Aby dobrać Oznaczenie zakresu wartości zadanych należy dobrać Zakres nastaw różnicy ciśnień, która zawiera wartość regulowanego ciśnienia. Podczas doboru oznaczenia zakresu nastaw należy sprawdzić Typ siłownika Dm, który obsługuje dobraną średnicę nominalną zaworu DN.
Ad.4 Zanim ostatecznie dobrana zostanie średnica nominalna regulatora należy sprawdzić czy suma spadków ciśnienia na obiekcie regulowanym ∆pOR, mierniczy spadek ciśnienia na dławiku OR ∆pm i całkowicie otwartym zaworze jest mniejsza niż wartość ciśnienia dyspozycyjnego ∆pmin dla obiektu. W przypadku gdy suma spadków ciśnienia obiektu jest większa należy dobrać większą średnicę DN regulatora.
Ad.5 Oznaczając typ regulatora należy wpisać: typ regulatora, średnicę nominalną, oznaczenie zakresu nastaw. W przypadku regulatorów mufowych należy określić rodzaj końcówek przyłączeniowych według punktu Oznaczenie zaworu.

Program doboru regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu


Dobór regulatorów dla pary wodnej

Obowiązujące zależności:

regulatorów dla pary wodnej

1. Przewidziany współczynnik przepływu w zaworze, dla warunków rzeczywistych:

1. Przewidziany współczynnik przepływu w zaworze, dla warunków rzeczywistych:
2. Liczba Macha na wylocie z zaworu dla przepływu czynnika regulowanego (kryterium głośności):
Liczba Macha na wylocie z zaworu dla przepływu czynnika regulowanego (kryterium głośności):
W celu uniknięcia nadmiernej głośności podczas pracy zaworu M<0,33

Kvs m3/h – współczynnik przepływu dla poszczególnych średnic zaworów DN warunków kg/h – przepływ czynnika przez zawór
p1 bar – ciśnienie bezwzględne przed zaworem
p2 bar – ciśnienie bezwzględne za zaworem
T1 °C – temperatura czynnika przed zaworem
v1 – współczynnik objętościowy v dla p2 i T1
v2 – współczynnik objętościowy v dla p1/2 i T1

Tabela objętości pary nasyconej i przegrzanej

Tabela objętości pary nasyconej i przegrzanej
regulatorów dla pary wodnej

Przykład 1.

Dobrać reduktor ciśnienia typ RCRB dla pary wodnej nasyconej.
Reduktor ma utrzymywać stałą wartość ciśnienia p2 = 5 bar za zaworem.

Dane:
W = 200 kg/h przepływ pary przez zawór
p1 = 8 bar ciśnienie pary nasyconej przed zaworem
p2 = 5 bar ciśnienie pary za zaworem

Tok postępowania:
1. Określenie temperatury pary i współczynników objętościowych: Określenie temperatury pary i współczynników objętościowych

2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:
Dobór średnicy nominalnej DN regulatora
Z karty katalogowej regulatorów RCRB, tabeli
Dane techniczne / Współczynnik KVs
– dobrano regulator o średnicy nominalnej DN15

3. Dobór zakresu nastaw:
Z tabeli Dane techniczne / Zakres nastaw – odczytano średnicę Dm = 160 obsługującą zawór DN15.
Z tabeli Oznaczenie zakresu wartości zadanych / oznaczenie zakresu nastaw – odczytano – 70

4. Oznaczenie regulatora:
RCRB-15-70 – regulator kołnierzowy wraz z naczyniem kondensacyjnym


Dobór zaworu regulacyjnego typ ZRES sterowany siłownikiem elektrycznym.

Przykład 2.

Dobór zaworu regulacyjnego typ ZRES sterowany siłownikiem elektrycznym. Siłownik sterowany jest sygnałem 3-punktowym 230V AC.

Dane:
W = 650 kg/h przepływ pary przez zawór
p1 = 3 bar ciśnienie pary nasyconej przed zaworem
p2 = 1,4 bar ciśnienie pary za zaworem
T1 = 140°C temperatura pary przed zaworem

Tok postępowania:
1. Określenie temperatury pary i współczynników objętościowych:
Określenie temperatury pary i współczynników objętościowych:

2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:
2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:

Z karty katalogowej regulatorów RCRB, tabeli
Dane techniczne/Współczynnik kVs dobrano DN50

3. Dobór siłownika elektrycznego:
Z tabeli Dane techniczne siłowników odczytano:
– Syg. nastawczy – 3-punktowy ; – Nap. zasilania – 230V AC 50/60Hz;
Dobrano: Typ siłownika – NV230-3
Z tabeli Dane techniczne zaworów / Max. dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze
odczytano DN50 ∆p = 4 bar

4. Oznaczenie zaworu regulacyjnego z siłownikiem:
ZRES-50-24 – zawór kołnierzowy
NV230-3 – siłownik elektryczny

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Korzystając z Tabeli objętości dla pary nasyconej i przegrzanej należy określić współczynniki v1 i v2. Współczynnik v1 odczytuje się dla wartości ciśnienia p2 za zaworem i temperatury pary T1 przed zaworem. Współczynnik v2 odczytuje się dla wartości 0,5 ciśnienia p1 przed zaworem i temperatury pary T1 przed zaworem.
Ad.2 Dla określenia współczynnika przepływu Kvs należy określić zależności między ciśnieniem p1 przed zaworem a ciśnieniem p2 za zaworem. Zależność stosunków ciśnień p1 i p2 wpływa na wybranie odpowiedniego wzoru do obliczeń współczynnika Kvs. W tabeli Dane techniczne zaworów opisane są współczynniki Kvs dla poszczególnych średnic zaworów. W celu uzyskania zadanej wielkości przepływu pary W należy dobrać średnicę nominalną DN odpowiadającą najbliższemu wyższemu współczynnikowi przepływu Kvs.
Ad.3 Korzystając z tabeli Dane techniczne siłowników należy odszukać typ siłownika odpowiadający zadanym warunkom pracy. Następnie należy sprawdzić czy maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze nie przekracza obliczeniowej wartości spadku ciśnienia ∆p na zaworze.
Ad.4 Oznaczając typ zaworu należy wpisać: typ zaworu, średnicę nominalną, współczynnik przepływu. Zamawiając zawór z siłownikiem dodatkowo należy podać typ siłownika.


Dobór zaworu temperatury typ RTB dla pary wodnej nasyconej.

Przykład 3.

Dobrać regulator temperatury typ RTB dla pary wodnej nasyconej.
Regulator ma utrzymywać stałą wartość temperatury wody Tz w zbiorniku.
Przez zawór przepływa para wodna nasycona.

Dane:
W = 400 kg/h przepływ pary przez zawór
p1 = 10 bar ciśnienie pary nasyconej przed zaworem
p2 = 9 bar ciśnienie pary za zaworem
T1 = 180°C temperatura pary przed zaworem
Tz = 80°C temperatura wody w zbiorniku

Tok postępowania:
1. Określenie współczynników objętościowych:
Określenie temperatury pary i współczynników objętościowych:

2. Dobór średnicy nominalnej DN zaworu typ ZRTP:
2. Dobór średnicy nominalnej DN regulatora:

Z karty katalogowej regulatorów RTB,
tabeli Dane techniczne zaworów/ Współczynnik Kvs
– dobrano zawór o średnicy nominalnej DN25

3. Sprawdzenie kryterium głośności:
3. Sprawdzenie kryterium głośności:

4. Dobór czujnika temperatury:
Z tabeli Dane techniczne czujników dla czujnika obsługującego zawór DN 25 odczytano:
– stała czasowa dla czujnika rurowego 30s
– stała czasowa dla czujnika spiralnego 12s
– zakres nastaw +20…+120OC
– długość kapilary 4m (wykonanie standardowe)
Ponieważ zbiornik posiada dużą bezwładność można dobrać czujnik rurowy o mniejszej stałej czasowej:
Typ czujnika TCT-01-02/4

5. Oznaczenie regulatora (zaworu i czujnika):
ZRTP-25 – zawór kołnierzowy
TCT-01-02/4 – czujnik temperatury

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Korzystając z Tabeli objętości dla pary nasyconej i przegrzanej należy określić współczynniki v1 i v2. Współczynnik v1 odczytuje się dla wartości ciśnienia p2 za zaworem i temperatury pary T1 przed zaworem. Współczynnik v2 odczytuje się dla wartości 0,5 ciśnienia p1 przed zaworem i temperatury T1 pary przed zaworem.
Ad.2 Dla określenia współczynnika przepływu Kvs należy określić zależności między ciśnieniem p1 przed zaworem a ciśnieniem p2 za zaworem. Zależność stosunków ciśnień p1 i p2 wpływa na wybranie odpowiedniego wzoru do obliczeń współczynnika Kvs. W tabeli Dane techniczne zaworów opisane są współczynniki Kvs dla poszczególnych średnic zaworów. W celu uzyskania zadanej wielkości przepływu pary W, należy dobrać średnicę nominalną DN odpowiadającą najbliższemu wyższemu współczynnikowi przepływu Kvs.
Ad.3 W celu uniknięcia nadmiernego hałasu podczas pracy regulatora należy sprawdzić prędkość czynnika przepływającego przez zawór. Prędkość czynnika przepływającego przez zawór określa liczba Macha. W przypadku doboru średnicy nominalnej DN zaworu, należy pamiętać aby spełnić warunek M < 0,33. W wypadku gdy warunek ten jest przekroczony należy dobrać większą średnicę nominalną DN zaworu.
Ad.4 Korzystając z tabeli Dane techniczne czujników należy dobrać stałą czasową czujnika. W wypadku gdy potrzebny jest krótki czas reakcji na zmianę temperatury dobiera się czujnik spiralny. Określić długość kapilary (przewodu łączącego część pomiarową czujnika z częścią wykonawczą).
Ad.5 Oznaczając symbol zaworu należy wpisać: typ zaworu, średnicę nominalną. Oznaczając symbol czujnika należy wpisać: typ czujnika, rodzaj czujnika, wielkość czujnika i długość kapilary.

Zasady doboru urządzeń produkowanych przez TERMEN SA.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.