Certyfikaty i atesty

Wzory deklaracji i poświadczeń wytwórcy zbiorników ciśnieniowych (odmulacze, sprzęgła, stabilizatory), są dostępne do pobrania. Wzory dokumentów na  filtroodmulniki i sprzęgła hydrauliczne są skompresowane i po pobraniu należy je wyodrębnić.

TERMEN SA posiada:

decyzję nr UC-28-27-W/4-01 uprawniającą do wytwarzania:

 • zbiorników ciśnieniowych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • elementów do urządzeń ciśnieniowych,

wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr UC-28-27-M/2-01 uprawniającą do wytwarzania w zakresie montażu:

 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • elementów do urządzeń ciśnieniowych,

wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr UC-28-27-N/4-01 z dnia 23-07-2001 uprawniającą do naprawiania zakresie:

 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • elementów do urządzeń ciśnieniowych,

wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

prawo do oznacznia swoich wyrobów znakiem CE, potwierdzającym zgodność wyrobu i procesu wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 2003 (Dz.U. Nr 99, Poz.912), wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 97/23/EWG z dnia 29 maja 1997r. (Dz. Urz. WE Ne L 181).
PPU TERMEN SA zawarło umowę z Urzędem Dozoru Technicznego – Jednostką Notyfikowaną UDT-CERT nr 1433 z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług jednoski notyfikowanej.

świadectwo badania typu nr 023-C-02, na sprężynowo-membranowy zawór bezpieczeństwa ZBM 40 o ciśnieniu nastawy 3 i 6 bar, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr OC-28-27-1/02-01 o dopuszczeniu do obrotu filtroodmulników TerFO, TerFM, wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr OC-28-27-2/98 o zezwoleniu na produkcję i dopuszczeniu do obrotu filtroodmulników FOM200,wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr OC-28-27-4/98 o zezwoleniu na produkcję i dopuszczeniu do obrotu filtroodmulników FO200 FM200,wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

decyzję nr OC-28-27-3/02-01 o dopuszczeniu do obrotu filtroodmulników TerFOM, TerF,wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

świadectwo badania typu nr 37C/97, na zbiorniki ciśnieniowe – filtroodmulniki TerFOM, TerF, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

świadectwo badania typu nr 35C/97, na zbiorniki ciśnieniowe – filtroodmulniki FOM, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

świadectwo badania typu nr 34C/97, na zbiorniki ciśnieniowe – filtroodmulniki FM, FO, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

eksploatacyjna ocena i badania ekploatacyjne filtroodmulników wraz z wkładem magnetycznym pracujących w warszawskim systemie ciepłowniczym, nr:72/99/B, wydana przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Ciepłownictwa przy Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

aprobata techniczna nr AT/97-01-0229-01, na filtroodmulniki magnetyczne TerFOM i TerFM oraz filtrodmulniki TerFO i TerF, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

świadectwo badania typu nr 14C/98, na zbiorniki ciśnieniowe – naczynia wzbiorcze TerNWP, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

aprobata techniczna nr AT/98-01-0352, na naczynia wzbiorcze przeponowe TerNWP, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

świadectwo badania typu nr 42C/97, na zbiorniki ciśnieniowe – stabilizatory temperatury SCWA, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

atest nr 296/98 do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o normę PN-87/M-69900 na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, wydany przez Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach .

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.