Pytania i odpowiedzi.

 • Zbiorniki, naczynia przeponowe, zasobniki:
  1. Czy Wasz zakład jest uprawniony przez UDT do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Tak. Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego, produkujemy zbiorniki zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED97/23WE.
   Jednostka notyfikowana CE1433.
  2. Czy można u Państwa zamówić wykonanie zasobnika chłodu CZW-G dla glikolu o pojemności około 2000 l. z 4 króćcami DN 100, przegrodami perforowanymi lub wspawanymi kolanami do króćców wewnątrz zasobnika tak, aby pełnił funkcję sprzęgła hydraulicznego? Tak. Zasobniki ciepła czy chłodu można zastosować zamiennie ze sprzęgłem hydraulicznym, ta by zapewnić równowagę hydrauliczną całej instalacji.
  3. Zastanawiam się nad możliwością wykonania zbiornika buforowego jako zasobnik ciepłej wody PN10 lub PN16. Czy w obu przypadkach cena ulegnie zmianie? Zmiana ciśnienia, temperatury roboczej, warunków pracy zbiornika ma wpływ na grubości i gatunki materiałów oraz na klasyfikację zbiornika. Może się zdarzyć że dany zbiornik obligatoryjnie będzie podlegał odbiorowi przez UDT. Dlatego, te wszystkie czynniki mają wpływ na cenę zbiornika.
  4. Czy macie możliwość wykonania zbiornika na ciśnienie nominalne 40 bar? Tak. Nasze stanowisko prób może testować zbiorniki do 60 barów.
  5. Kupiliśmy u Państwa membranę do naczynia wzbiorczego przeponowego typu TerNWP130 i planujemy zamontować. Jakie ciśnienie trzeba napompować wentylem, po wymianie membrany skoro ciśnienie robocze glikolu w zbiorniku to około 0,16 MPa? Należy skorzystać ze wzoru:

   Wysokość obiektu [m]
   ―――――――――――――――――――― + 0.2[bar] = ciśnienie napompowania naczynia
          10

  6. Czy do napompowania naczynia przeponowego można użyć powietrze czy azot? Jeśli nie jest to określone przez projektanta instalacji, do napompowania można użyć powietrza.
  7. Czy dobijać ciśnienie naczynia na zalanym zbiorniku czy przed zalaniem? Naczynie przeponowe należy dopompować do odpowiedniego ciśnienia przed zalaniem.
  8. Jakie dokumenty posiadają zbiorniki ciśnieniowe produkcji TERMEN? 1. Poświadczenie wykonania dla zbiorników ciśnieniowych wykonanych w sztuce inżynierskiej.
   2. Deklaracje zgodności WE dla wyrobów oznaczonych znakiem CE lub świadectwa UDT.
   3. Wykaz materiałów, przeprowadzonych badań, dane spawaczy.
   4. Gwarancja.
  9. Czy wykonujecie prześwietlenia RTG spawów? Jeżeli parametry pracy zbiornika obligują nas do potwierdzenia jakości spawów prześwietleniem RTG, to oczywiście takie badanie zostaje przeprowadzone a jego wyniki są załączone do dokumentacji.
  10. Na zbiorniki dajecie 3 lata gwarancji, czy jest możliwość rozszerzenia do 5 lat? Tak, dla produktów podlegających dyrektywie PED, jest możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat. Konieczność wydłużenia gwarancji należy nam zgłosić najlepiej przy składaniu zapytania ofertowego. Wyjątkiem są zbiorniki powietrza, które mają 10 lat bezwarunkowej gwarancji.
  11. Czy do zbiorników chłodu dostarczamy izolację np. kauczukową? Nie. Różnorodność zbiorników i zasobników nie pozwala na ustandaryzowanie produkcji izolacji do nich. Do tego dochodzi możliwość uszkodzenia izolacji podczas transportu i montażu. Dlatego, zalecamy wykonanie izolacji po zamontowaniu urządzenia.
 • Sprzęgła hydrauliczne:
  1. Projektując kotłownie dobrałem sprzęgło hydrauliczne waszej firmy, ale w karcie katalogowej nie podano wartości Kv. Mowa tu o sprzęgle typu SP65/150 TERMEN. Za wartość Kv sprzęgła należy uznać stratę równą wartości straty dwóch kształtek instalacyjnych o średnicy króćca przyłączeniowego i kącie 90°.
  2. Jakie ma znaczenie którym króćcem woda z instalacji lub z chillerów wejdzie do sprzęgła? Sprzęgło wyposażone jest w pionowe przegrody (znajdują się one w połowie zbiornika), które utrudniają mieszanie się czynnika wewnątrz sprzęgła (powrotu z zasilaniem). Sprzęgło możemy podłączyć na dwa sposoby. Prawą stroną sprzęgła płynie czynnik o temperaturze 6°C, lewą wraca czynnik z instalacji o temperaturze 12°C. Drugi wariant lewą stroną czynnik o temperaturze 6°C, a prawą wraca o temperaturze 12°C.
  3. Czym różni się sprzęgło SP od sprzęgła SP-G dla instalacji chłodniczych? Sprzęgła z indeksem "G" są dedykowane do pracy w niskich temperaturach, w instalacjach gdzie zastosowano czynnik chłodzący roztwór glikolu lub solanki.
  4. Jaka jest różnica między sprzęgłem hydraulicznym a wartownikiem? Nie ma żadnej różnicy, sprzęgła hydrauliczne występują pod różnymi nazwami: wartowniki, zwrotnica hydrauliczna, wajcha hydrauliczna. Wszystkie pełnią funkcję równoważenia ciśnień i przepływów w instalacji.
  5. Można zamówić u was sprzęgło na ciśnienie robocze 25 bar? Oczywiście można. Standardowo sprzęgła produkujemy dla temperatury 110°C i ciśnienie 6 bar oraz 10 bar, ale możemy wyprodukować jedostkowo lub seryjnie sprzęgła dla wyższych ciśnień i temperatur.
  6. Wykonawca zamontował sprzęgło "do góry nogami", ale instalacja działa bez zarzutu. Czy może tak zostać? Sprzęgło zainstalowane w ten sposób nie będzie pełnić funkcji odmulania czynnika, gdyż zamontowane w zbiorniku przegrody odmulające zamiast na dole będą znajdowały się górze. Dodatkowo przegroda zapobiegająca przepływowi wody z kotła bezpośrednio do instalacji, również nie znajduje się na swoim miejscu i może nie spełniać prawidłowo swojej funkcji. Jeżeli wydaje się że instalacja działa prawidłowo, to zdecydowanie nie zalecamy pozostawienia sprzęgła w tej pozycji.
 • Filtroodmulniki, odmulacze, magnetoodmulacze:
  1. Czy istnieje możliwość otrzymania proponowanych filtroodmulników w plikach dwg? Pliki dwg urządzeń TERMEN są do pobrania stąd .
   Jeżeli czegoś nie ma lub potrzebne są zmiany w konstrukcji urządzenia - proszę pisać.
  2. Czy produkujecie magnetoodmulacze w wersji wykonania z blachy 304? Wersje nierdzewne magnetoodmulaczy standardowo wykonujemy z blachy 316 lub 321, 324. W zależności od potrzeb filtroodmulnik magnetyczny wykonany w całości (kołnierze, pokrywa,korek) w gat. blachy 304.
  3. Czy jest różnica między magnetoodmulaczem a filtroodmulnikiem ze stosem magnetycznym? Nie, nie ma żadnej różnicy. Filtroodmulniki, odmulacze, filtroodmulacze, magnetoodmulacze, separatory zanieczyszczeń - wszystkie te urządzenia pełnią tę samą funkcję - przechwytywanie cząstek stałych unoszonych przez przepływające medium (woda, glikol).
  4. Co różni odmulacze od magnetoodmulaczy? Magnetoodmulacz to odmulacz wyposażony dodatkowo w zespół magnesów. Magnetoodmulacze tudzież filtroodmulniki produkcji TERMEN są wyposażone w neodymowy stos magnetyczny, zabezpieczony tuleją ochronną przed bezpośrednim osadzaniem się na nim zanieczyszczeń, co znacznie ułatwia jego czyszczenie.
 • Zawory bezpieczeństwa, regulatory:
  1. Czy próby ciśnieniowe dla zaworów bezpieczeństwa PSV, TSV (certyfikacja w obecności UDT) są wykonywane u państwa metodą gazową (nie przy pomocy wody), wraz zachowaniem czystości tlenowych dla zaworów stosowanych w aplikacjach na instalacji tlenowej? Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzane są metodą gazową, przy użyciu sprężonego powietrza lub azotu. Dla zachowania czystości tlenowej nie używamy powietrza pochodzącego z instalacji sprężarkowej. Badania przy pomocy wody wykonujemy na wyraźną prośbę Zleceniodawcy.
  2. Czy zajmują się Państwo również certyfikacją UDT parowych zaworów bezpieczeństwa? Tak, ale po indywidualnej konsultacji. Zawory bezpieczeństwa badamy wyłącznie w obecności UDT.
  3. Jak długo trzeba czekać na certyfikację zaworów bezpieczeństwa? Certyfikację zaworów bezpieczeństwa przeprowadzamy wyłącznie w obecności przedstawiciela UDT. Dla zmniejszenia kosztów UDT wzywamy do większej ilości zaworów, dlatego czas oczekiwania na przeprowadzenie sprawdzenia działania zaworów jest różny. Jednakże, jeśli zleceniodawcy zależy na czasie, możemy zawór sprawdzić niemalże natychmiast, ale koszt badania będzie wyższy.
  4. Czy regulatory ciśnienia i przepływu kołnierzowe i mufowe posiadają Krajowy certyfikat stałości użytkowych? Produkowane przez firmę "TERMEN" S.A. regulatory bezpośredniego działania posiadają "DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PRODUCENTA". Taki dokument posiada wymienione przepisy i normy wg jakich został wykonany regulator tj.:
   - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2005, nr 263, poz. 2200),
   - dyrektywa Unii Europejskiej 97/23/WE,
   - warunki techniczne UDT WUDT-UC/2003,
   - normy: PN-83/M-74201, PN-82/M-42050, PN-IEC 60534-4:2001, normy zakładowe i dokumentacja techniczna.
   W dokumencie podane są sprawdzane parametry, zakresy i próby szczelności. Dlatego regulatory bezpośredniego działania nie są oznaczane znakiem B i nie podlegają takiej certyfikacji i nie posiadają Krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
  5. Czy w regulatorze temperatury RTB można odkręcić kapilarę czujnika, by przepchnąć ją przez otwór w ścianie? Nie! Rozkręcenie kapilary łączącej czujnik z siłownikiem TCT spowoduje rozszczelnienie płynu hydraulicznego, jego zapowietrzenie i w konsekwencji czujnik nie będzie działał. Taki czujni musi być zwrócony do nas. Płyn jest napełniany próżniowo.
 • Pozostałe tematy:
  1. Czy istnieje możliwość wykonania przez Państwa firmę rurociągów na budowie? Nie wykonujemy żadnych robót budowlano-instalacyjnych. Wszystkie zlecenia możemy realizować w naszej hali produkcyjnej i po ich wykonaniu przewieźć na miejsce budowy.

Zachęcamy do zadawania pytań wypełniając formularz na naszej stronie kontaktowej.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.