Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

Przedsiębiorstwo TERMEN Spółka Akcyjna szanuje prawo do prywatności osób kontaktujących się z nami, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie  poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie przez TERMEN z plików cookie w witrynie termen.pl

W witrynach i usługach internetowych TERMEN mogą być używane pliki cookie. Pliki te umożliwiają użytkownikom korzystanie z funkcji witryny termen.pl. Ponadto TERMEN na ich podstawie może uzyskać dane na temat tego, które strony witryny termen.pl są najczęściej odwiedzane przez użytkowników, przeanalizować zachowania na poszczególnych stronach witryny, ocenić skuteczność prowadzonych kampanii promocyjnych, poprawienia wydajności witryny, badania zagregowanego ruchu użytkowników za pomocą narzędzi Google Analytics. Zblokowanie przez przeglądarkę możliwości użycia plików cookie nie powinno powodować żadnych problemów technicznych.

Informacje te nie pozwalają w żaden sposób na identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane w celu zachowania ich anonimowości.

Użytkownik korzystający z witryny TERMEN generuje zapytania https kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania https;
 • kodu odpowiedzi https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji)

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Nie przesyłamy Danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych lub profilowania użytkownika.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Jak chronimy dane.

TERMEN zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze Dane osobowe. Dane są szyfrowane, anonimizowane i zabezpieczone silnymi hasłami. Elektroniczne kopie danych przechowywane są na lokalnych serwerach, w siedzibie TERMEN.

Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
  PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „TERMEN” – SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY WROCŁAW-FABRYCZNA, Numer KRS: 0000088161, REGON: 931003779, NIP: 8950010945 („TERMEN”).
 • Inspektorem Ochrony Danych jest:
  IDO w PPU TERMEN S.A.
  ul. Kościerzyńska 10,
  51-416 Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska, tel. 730230114

Załączniki:

Klauzula informacyjna umowy handlowe.

Klauzula informacyjna zapytań składanych do Przedsiębiorstwa TERMEN S.A.

Klauzula informacyjna zgłoszenia problemu technicznego działania Serwisu

© 2023 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.