Informacje dla akcjonariuszy


Data publikacji: 07-05-2021.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A
z siedzibą we Wrocławiu

             Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10,
informuje,
iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 maja 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Wybór Komisji:
  a. Mandatowo – Skrutacyjnej.
  b. Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2020.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2020.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2020.
 10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
  a. Sprawozdania Zarządu.
  b. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  c. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2020.
 11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
 12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2020.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2020.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd.


Pytania i odpowiedzi RAS

Rejestr akcjonariuszy – pytania i odpowiedzi DM, który będzie prowadził rejestr spółki.


Data publikacji: 27-10-2020.

OSTANIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Publikujemy ostatnie wezwanie do złożenia akcji.

Z powodu stanu epidemii, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Po dniu 1 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.


Data publikacji: 05-10-2020.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Kolejne wezwanie do złożenia akcji. Akcjonariusze którzy złożyli akcje mogą to wezwanie zignorować. Ustawa o dematerializacji akcji nakazuje nam wysłać 5 razy wezwać posiadaczy akcji do ich złożenia w firmie.


Data publikacji: 16-09-2020.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania jak w poprzednich.

Wysyłkę kolejnych wezwań planujemy między 40 a 41 tygodniem, a ostatnie wezwanie piąte między 42 a 44 tygodniem. Pięciokrotne wysłanie wezwania jest obligatoryjne niezależnie od tego, czy Akcjonariusze złożyli dokumenty akcji, czy jeszcze tego nie uczynili.


Data publikacji: 24-08-2020.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „TERMEN” Spółka Akcyjna  przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000088161, posiadającą nr NIP 8950010945, w wykonaniu obowiązku wynikającego ustawy  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) tj. obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą,

wzywa Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „TERMEN” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. Dokumenty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Wysoce wskazane jest zaanonsowanie wizyty, aby skrócić wypełnienie formalności do minimum.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


Data publikacji: 27-07-2020.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „TERMEN” Spółka Akcyjna  przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000088161, posiadającą nr NIP 8950010945, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875)

wzywa Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „TERMEN” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja dodatkowa zgodnie z w/w ustawą:

 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 • Po dniu 1 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

Data publikacji: 17-07-2020.


Zawarcie umowy z DM Navigator.

Zarząd Spółki TERMEN zawarł z podmiotem wybranym uchwałą WZA, Dom Maklerski Navigator S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Tel: +48 22 630 83 33, Fax: +48 22 630 83 30, www.navigatorcapital.pl, umowę na prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy (Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019, poz. 1798).

W związku z tym, do wszystkich akcjonariuszy, pięciokrotnie, w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc, zostaną wysłane wezwania do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji, które zostaną przesłane do DM Navigator w celu przeprowadzenia dematerializacji i utworzenia rejestru elektronicznego.


Data publikacji: 08-06-2020.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej.
  2. Uchwal i Wniosków.
 6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2019.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2019.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2019.
 10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
  1. Sprawozdania Zarządu.
  2. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.
 11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
 12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2019.
 14. Wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2020-2023.
 15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ze względu na panującą pandemię, osoby które mają jakiekolwiek objawy choroby, prosimy o rezygnację z udziału w WZA.


Data publikacji: 02-03-2020.

Obowiązek dematerializacji wszystkich akcji.

Zarząd informuje, że został wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych (wejście w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019, poz. 1798). Najpóźniej do dnia 31.12.2020 wszyscy Akcjonariusze będą zobligowani złożyć w siedzibie Spółki dokumenty akcji. Od 01.01.2021 roku akcje spółek akcyjnych nie będą miały formy fizycznego dokumentu. Wszystkie akcje będą zapisane w postaci elektronicznej, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.


Data publikacji: 12-12-2019.

Dane teleadresowe akcjonariuszy

Zarząd PPU TERMEN S.A. przypomina akcjonariuszom o konieczności aktualizacji danych teleadresowych (najlepiej przez nasz formularz kontaktowy).
Jest to niezbędne do zachowania pisemnej formy komunikacji, wynikającej z przepisów prawa.

© 2022 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.