Informacje dla akcjonariuszy


Data publikacji: 10-06-2022.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu

              Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej.
  1. Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2021.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2021.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2021.
 10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
  1. Sprawozdania Zarządu.
  1. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2021.
 11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2021.
 12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2021.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2021.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
© 2022 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.