TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Informacje dla akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu

Data publikacji: 08-06-2020.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TERMEN” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej nr 10, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej.
  2. Uchwal i Wniosków.
 6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2019.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności statutowej tego Organu za rok obrachunkowy 2019.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2019.
 10. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
  1. Sprawozdania Zarządu.
  2. Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  3. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.
 11. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
 12. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrachunkowym 2019.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy 2019.
 14. Wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2020-2023.
 15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ze względu na panującą pandemię, osoby które mają jakiekolwiek objawy choroby, prosimy o rezygnację z udziału w WZA.

Obowiązek dematerializacji wszystkich akcji.

Data publikacji: 02-03-2020.

Zarząd informuje, że został wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych (wejście w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019, poz. 1798). Najpóźniej do dnia 31.12.2020 wszyscy Akcjonariusze będą zobligowani złożyć w siedzibie Spółki dokumenty akcji. Od 01.01.2021 roku akcje spółek akcyjnych nie będą miały formy fizycznego dokumentu. Wszystkie akcje będą zapisane w postaci elektronicznej, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Dane teleadresowe akcjonariuszy

Data publikacji: 12-12-2019.

Zarząd PPU TERMEN S.A. przypomina akcjonariuszom o konieczności aktualizacji danych teleadresowych (najlepiej przez nasz formularz kontaktowy).
Jest to niezbędne do zachowania pisemnej formy komunikacji, wynikającej z przepisów prawa.

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone