Zawory bezpieczeństwa – ZBM (SYR)

Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia instalacji wodnych, parowych oraz sprężonego powietrza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Konstrukcja i parametry pozwalają na stosowanie ich w typowych wymiennikowych węzłach cieplnych na instalacjach c.o. i c.w.u. o maksymalnej temperaturze roboczej 140°C, gdzie wymagane jest przestrzeganie wytycznych PN-99/B-02414 oraz PN-76/B-02440. Zawory znajdują również zastosowanie w układach kotłowych i instalacjach sprężonego powietrza. Zwory bezpieczeństwa produkowane są z fabrycznymi nastawami otwarcia przy ciśnieniu 3 lub 6 barów.

Cechy szczególne zaworów bezpieczeństwa:

  • zabezpiecza instalacje przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
  • zastosowanie w węzłach cieplnych, układach kotłowych lub sprężonego powietrza,
  • maksymalna temperatura pracy 140°C.
  • ciśnienie otwarcia od 1.5 bar do 6 bar

 

Badanie zaworów bezpieczeństwa z odbiorem UDT

Zobacz legalizacja zaworów

Budowa:

Zawory bezpieczeństwa zbudowane są w oparciu o korpus DN40 (1). W korpusie sprężyny (2) zamontowano sprężynę (3). Jej wstępne napięcie odpowiada wartości ciśnienia otwarcia od 1.5 bar do 6 bar (ustawienie fabrycznie). Siła napięcia sprężyny (3) poprzez wrzeciono (4)

przenoszona jest na grzyb zaworu (5). W celu okresowego sprawdzania działania zaworu bezpieczeństwa zastosowano pokrętło (6), którego przekręcenie powoduje krótkotrwałe otwarcie grzyba (5) i chwilowy wypływ czynnika z zabezpieczanej instalacji. Przed przepływającym czynnikiem komora wewnętrzna korpusu (2) zabezpieczona jest przez membranę (7).

Zasada działania:

Zawór w stanie bez energii jest zamknięty. Czynnik znajdujący się w instalacji napływa pod grzyb (5). Siła działająca na wrzeciono (4) jest iloczynem pola powierzchni grzyba (5) i ciśnienia panującego w układzie. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadanej powoduje otwarcie zaworu i wypływ czynnika, do momentu obniżenia ciśnienia w instalacji. W momencie ustabilizowania się ciśnienia poniżej wartości zadanej, następuje zamknięcie grzyba zaworu (5) i zanik wypływu czynnika.

Montaż:

Zawory montuje się w pozycji pionowej. Rurociąg dolotowy musi mieć średnicę nie mniejszą niż średnica przyłącza, a jego długość nie może być większa niż 1000 mm. Na drodze do zaworu bezpieczeństwa nie należy montować zaworów odcinających. Po stronie wylotowej rura spustowa musi mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż średnica wylotu zaworu. Opis miejsca i sposobu montażu opisują wyżej wymienione normy oraz przepisy Dozoru Technicznego.

Wykonujemy badania okresowe (legalizacja) zaworów bezpieczeństwa

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.