TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Zasady doboru sprzęgieł hydraulicznych

Obowiązujące zależności:

1. Moc cieplna dla sprzęgła hydraulicznego:

wzór

2. Przepływ nominalny dla sprzęgła hydraulicznego:

wzór

UWAGA: Sumaryczna wydajność pomp w obiegu grzewczym powinna być mniejsza od sumarycznej wydajności pomp w obiegach kotłowych. Różnica powinna wynosić co najmniej 10%.

Wielkości i jednostki:

PK [kW] - moc cieplna

QK [m3/h] - przepływ nominalny

ΔTk [°C]- różnica temperatur dla czynnika wpływającego i wypływającego ze sprzęgła od strony układu kotłowego

ρ [kg/h3]- gęstość wody dla max. temperatury czynnika

Cp [kJ/kg] - ciepło właściwe wody dla max. temp. czynnika wpływającego do sprzęgła

tabela wartości liczbowych ciepła


Przykład:

sprzęgło

W celu połączenia obiegu kotłowego z obiegiem grzewczym należy dobrać sprzęgło hydrauliczne dla następujących danych.

Dane:

PK=130 kW moc cieplna układu kotłowego

T1=90 °C temperatura wody zasilającej układu kotłowego

T1=70 °C temperatura wody powrotnej układu kotłowego

Tok postępowania:

1. Obliczenie przepływu nominalnego dla sprzęgła:

wzór

2. Dobór średnicy nominalnej i typu sprzęgła:

Z kart katalogowych sprzęgieł hydraulicznych SP, SPP lub SPD, tabeli Dane techniczne / Przepływ nominalny - dobrano sprzęgło o średnicy nominalnej DN65 Dane techniczne / Typ - dobrano sprzęgło typ SP 65/150, SPP 65/200 lub SPD 65/200

3. Oznaczenie sprzęgieł hydraulicznych: SP 65/150 - sprzęgło hydrauliczne SPP 65/200 - sprzęgło hydrauliczne o zmniejszonym rozstawie króćców SPD 65/200 - sprzęgło hydrauliczne o przestawnym układzie króćców

Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 Podczas doboru sprzęgła hydraulicznego należy określić maksymalny przepływ czynnika przez sprzęgło hydrauliczne. Analizując układ kotłowy i grzewczy łatwo zauważyć, iż największe wartości przepływającego czynnika będą występowały w układzie kotłowym, dlatego też obliczenia należy przeprowadzić dla tego układu.

Ad.2 Dysponując nominalnym przepływem dla układu kotłowego należy dobrać typ sprzęgła. Korzystając z karty katalogowej sprzęgła SP, SPP lub SPD tabeli Dane techniczne/przepływ nominalny należy odszukać typ sprzęgła, którego średnica nominalną DN odpowiadającą najbliższej wyższej wartości obliczonego przepływu.

Ad.3 Oznaczając sprzęgło należy podać typ urządzenia (rodzaj wykonania, średnicę nominalną DN oraz średnicę płaszcza) wg punktu "Oznaczenie sprzęgła hydraulicznego". Przy zamawianiu wykonań specjalnych (na temperaturę 150°C oraz wykonanie konstrukcji wsporczej) należy dodatkowo to określić w zamówieniu.

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone