Ogólne warunki sprzedaży

 1. Niniejsze Warunki obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej przez TERMEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 10, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000088161, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, NIP 8950010945, REGON 931003779, na rzecz Klienta nie będącego konsumentem, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie lub akceptując w jakikolwiek sposób ofertę TERMEN, Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) stanowi przyjęte TERMEN zamówienie Klienta złożone na podstawie oferty. Bez względu na formę i sposób przedstawienia oferty i złożenia zamówienia, poczytuje się, iż zostało one przyjęte do realizacji jeżeli TERMEN potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny wymienione w ofercie są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedający doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. Poza ceną sprzedaży Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokości wskazanej w ofercie. TERMEN może odstąpić od naliczania opłaty za transport jeśli tak stanowi treść oferty.
 5. TERMEN może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty.
  Bieg terminu wykonania zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania przedpłaty na rzecz TERMEN.
 6. TERMEN jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie oferty, pomimo jego wcześniejszej akceptacji, jeżeli od momentu złożenia oferty lub zamówienia do momentu realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Klienta, w szczególności, jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji limit kredytowy przyznany przez TERMEN jest zbyt niski. W takich przypadkach Klient jest niezwłocznie informowany o odmowie realizacji zamówienia. Klientowi wyznacza się nowy termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie zamówienia.
 7. Jeśli realizacja zamówienia jest uzależniona od określonego działania Klienta, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia Klienta w wykonaniu swojego obowiązku.
 8. Klient jest zobowiązany wskazać TERMEN dane kontaktowe w postaci adresu e-mail bądź numeru telefonu, które będą wykorzystywane do komunikacji związanej z odbiorem towarów oraz wyznaczyć osoby uprawnione do odbioru towaru w imieniu Klienta i przedstawić na każde żądanie TERMEN stosowne upoważnienie. Klient ponosi odpowiedzialność za wyznaczenie osób upoważnionych do odbioru towaru.
 9. Złożenie przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
 10. TERMEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność TERMEN wynikająca z oferty ograniczona jest do 100% netto wartości danej oferty.
 11. Treść oferty przedstawionej przez TERMEN jest poufna, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana lub ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody TERMEN. Nieuprawnione udostępnianie, ujawnianie lub powielanie oferty w całości lub części, a także inne działania Klienta o podobnym charakterze są prawnie zabronione i podlegają ściganiu na podstawie stosownych ustaw, w tym przepisów Kodeksu karnego oraz ww. ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 12. Wszelkie spory zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TERMEN.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.