Gwarancja i zasady dostawy.

Ogólne warunki gwarancji.*

 1. TERMEN udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych (magnesy, uszczelki, sita, filtry). Okres gwarancji jest wpisany w karcie gwarancyjnej.
 2. Gwarancja obejmuje urządzenie które ma zapewnione ciągłe odpowietrzanie, a sprawność działania jest potwierdzona co 6 miesięcy, przez osoby uprawnione do wykonywania tych czynności.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie do sprzedawcy lub TERMEN.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar w całości lub w części.
 5. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania urządzenia lub ukrytych wad materiałowych do wysokości nie przekraczającej wartości zakupionego urządzenia.
 6. Gwarancja nie obejmuje urządzenia niewłaściwie eksploatowanego, transportowanego, magazynowanego, samowolnie remontowanego, przerabianego lub naprawianego.
 7. Gwarancją nie są objęte urządzenia, których uszkodzenie nastąpiło na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, przeznaczeniem urządzenia, czyszczeniu niezgodnym z instrukcją producenta lub działania siły wyższej.
 8. Gwarancja nie obejmuje urządzenia w przypadku uniemożliwienia producentowi ustalenia przyczyn powstania uszkodzenia urządzenia lub przyczyn jego niewłaściwej pracy.
 9. Gwarancja nie obejmuje urządzenia w przypadku braku lub uszkodzenia oznaczeń producenta umożliwiających identyfikację urządzenia.
 10. Ocena wadliwego działania i ewentualna naprawa będzie wykonana w ciągu 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia niesprawności.
 11. Dopuszcza się możliwość wymiany urządzenia w przypadku gdy koszty naprawy mogą przekraczać wartość urządzenia.
 12. Oryginał karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu jest konieczną podstawą do bezpłatnego wykonania naprawy urządzenia.
 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane obciążają zgłaszającego reklamację.
 14. Karta gwarancyjna bez dat, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione jest nieważna. Duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane. 
 15. TERMEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność TERMEN wynikająca z oferty ograniczona jest do 100% netto wartości urządzenia.

Zasady dostawy.*

 1. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, obowiązują warunki INCOTERMS 2020.
 2. TERMEN dostarcza zamówione urządzenia do miejsca przeznaczenia poprzez firmy kurierskie lub transport dedykowany.
 3. TERMEN zapewnia odpowiednie opakowanie urządzenia oraz pokrywa koszty załadunku.
 4. Koszty rozładunku ponosi Klient.
 5. Możliwy jest odbiór własny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zasady zwrotów:*

 1. Towar zakupiony w TERMEN nie podlega zwrotowi, chyba, że TERMEN da na to wyraźną zgodę. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o zwrot urządzenia nie jest równoznaczne z przyjęciem zwrotu przez TERMEN.
 2. Zwrot urządzenia jest możliwy wyłącznie w terminie do 60 dni od daty zakupu.
 3. Zwrotowi nie podlegają urządzenia wyprodukowane oraz dostarczone na specjalne zamówienie Klienta.
 4. Zwracane urządzenie nie może być uszkodzone, nosić śladów montażu, czy użytkowania.
 5. Zasady zwrotu urządzeń nie dotyczą klientów będących konsumentami zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.

* Jeśli oferta lub umowa zawarta na dostawę urządzenia nie stanowi inaczej.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.