Zasady doboru urządzeń do stabilizacji ciśnienia

Obowiązujące zależności:

1. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p = pst+0,2

2. Przyrost objętości zładu grzewczego po podgrzaniu wody
od T1 = 10°C do Tz(minimalna pojemność użytkowa naczynia):

 Vu = V * ρ1 * ∆V

3. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:

     pmax+1
 Vn = Vu ————————
     pmax-1

4. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego dla zestawu TERMAT:

    Vu
 Vn = ——————
    0,85

5. Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego dla zestawu TERMAX:

    Vu
 Vn = ——————
    0,75

UWAGA: Podczas gdy pojemność całkowita naczynia przeponowego jest większa od oferowanego typoszeregu, lub wymiary pomieszczenia uniemożliwiają zastosowanie wysokich naczyń, zaleca się stosowanie kilku naczyń.

V m3 pojemność całkowita instalacji ogrzewania wodnego
Vu dm3 minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
Vn dm3 minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
∆V dm3/kg przyrost objętości wody po podgrzaniu od T1 = 10°C do temp. obliczeniowej Tz
Tz °C obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
pst bar ciśnienie statyczne w instalacji ogrzewania wodnego dla T1 = 10°C
pmax bar maksymalne obliczeniowe ciśnienie w instalacji ogrzewania wodnego (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa)
p bar ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
ρ1 kg/m3 gęstość wody w instalacji dla temp. początkowej T1= 10°C (ρ1= 999,7)

Tabela wartości liczbowych przyrostu objętości DV, w zależności od temperatury wody na zasilaniu instalacji Tz .
Tabela wartości liczbowych przyrostu objętości DV, w zależności od temperatury wody na zasilaniu instalacji T

Przykład 1.
Dobrać naczynie przeponowe dla instalacji centralnego ogrzewania dla
następujących danych:

Dobrać naczynie przeponowe dla instalacji centralnego ogrzewania dla
Dobrać naczynie przeponowe dla instalacji centralnego ogrzewania dla

Ad.1 Aby czynnik grzewczy zawsze docierał do najwyższego poziomu instalacji grzewczej do obliczonego ciśnienia statycznego należy dodać dodatkowo 2m słupa wody (0,2 bar). Działanie ma również dodatkową zaletę, a mianowicie w układzie występuje minimalna rezerwa wody.

Ad.2 Istotnym elementem podczas doboru naczyń przeponowych jest określenia przyrostu objętości zładu grzewczego V u wynikającego z podgrzania zimnego czynnika od temperatury T = 10°C do temperatury zasilania T (max. temperatura czynnika). 1 Z

Ad.3 Dysponując wartością przyrostu objętości zładu grzewczego V , ciśnieniem wstępnym p naczynia oraz maksymalnym ciśnieniem u dla instalacji p , należy określić wielkość naczynia przeponowego. max Po obliczeniu pojemności całkowitej naczynia V dla zadanych n warunków pracy należy określić oznaczenie naczynia. Z karty katalogowej naczyń TerNWP, tabeli Dane techniczne (naczynie przeponowe 6 bar) / Pojemność całkowita należy dobrać pojemność całkowitą odpowiadającą najbliższej wyższej wartości obliczonej pojemności.

Ad.4 Oznaczając naczynie przeponowe należy podać typ urządzenia oraz pojemność całkowitą wg punktu Oznaczenie naczynia przeponowego. Podczas zamawiania naczyń na ciśnienie nominalne 10 bar, dodatkowo w symbolu należy zamieścić wartość ciśnienia.


Przykład 2.
Dobrać układ stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu dla powyższych danych:

1. Minimalna pojemność całkowita dla naczynia wzbiorczego:
Dobrać naczynie przeponowe dla instalacji centralnego ogrzewania dla

Dla układu TERMAX z karty katalogowej naczyń przeponowych TerNWP
Dane techniczne (naczynie przeponowe 6 bar) / Pojemność całkowita
– dla układu TERMAX dobrano naczynie o pojemności całkowitej 900 dm3

2. Oznaczenie zestawu:
TERMAX; 1 x TerNWP 900; pst = 3,2 bar ; ubytki wody 0,1 m3/h

Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Dysponując wartością przyrostu objętości zładu grzewczego Vu, której wartość obliczono w przykładzie 1, należy określić pojemność całkowitą naczynia przeponowego wchodzącego w skład zestawu TERMAX. Z karty katalogowej naczyń TerNWP, tabeli Dane techniczne (naczynie przeponowe 6 bar) Pojemność całkowita należy dobrać pojemność całkowitą odpowiadającą najbliższej wyższej wartości obliczonej pojemności.

Ad.2 Oznaczając zestaw należy podać typ urządzenia, typ naczynia przeponowego (automatycznie zastosowane będzie naczynie bezciśnieniowe), wartość ciśnienia statycznego oraz wielkość ubytków wody, wg punktu Oznaczenie zestawu.


Kalkulator doboru naczynia przeponowego

Jak dobrać naczynie przeponowe – kalkulator

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.