Zasady doboru filtroodmulników

Obowiązujące zależności:
Współczynnik oznaczający natężenie przepływu wody przez filtroodmulnik przy stracie ciśnienia ∆p = p1 – p2 = 1 bar:

Współczynnik natężenia przepływu wody

Strata ciśnienia na filtroodmulniku:

Strata ciśnienia na filtroodmulniku:

Uwaga: Dla przepływów w rurociągach instalacji do wartości 1 m/s filtroodmulniki należy dobierać według średnicy nominalnej rurociągu.

Wielkości i jednostki:

 • Kvs [m3/h] – współczynnik przepływu dla poszczególnych średnic filtroodmulników.
 • Qs [m3/h] – natężenie przepływu.
 • p1 [bar] – ciśnienie bezwzględne przed filtroodmulnikiem.
 • p2 [bar] – ciśnienie bezwzględne za filtroodmulnikiem.
 • Δp [bar] – spadek ciśnienia na filtroodmulniku.
 • ρ [kg/h3] – gęstość cieczy przepływającej zależna od p1 i T1.

Doboru filtroodmulnika można dokonać metodą obliczeniową lub za pomocą charakterystyk hydraulicznych.

Przykłady doborów filtroodmulników.

Dane:
Q = 20 m3/h przepływ czynnika przez filtroodmulnik.

Potrzebny czas: 5 minut

Dobór filtroodmulników za pomocą metody obliczeniowej

 1. Określenie współczynnika przepływu Kvs:

  Z karty katalogowej filtroodmulników DN15-200, tabeli pt.
  Dane techniczne / Średnica nominalna DN odczytujemy dla DN80 współczynnik Kvs = 126 m3/h. W tabeli ‚dane techniczne’ dla każdej średnicy nominalnej DN przyporządkowano współczynnik przepływu. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez filtroodmulnik przy spadku ciśnienia 1 bar między króćcem wlotowym i wylotowym.

 2. Obliczenie straty ciśnienia na filtroodmulniku:

  Aby określić spadek ciśnienia na filtroodmulniku należy wykorzystać otrzymany współczynnik przepływu Kvs dla rozpatrywanej średnicy nominalnej DN i nominalny przepływ czynnika. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.
  obliczenie straty ciśnienia na filtroodmulniku

 3. Wynik doboru:

  Z obliczeń wychodzi niewielka strata ciśnienia, zatem filtroodmulnik jest dobrany prawidłowo.

 4. Dobór za pomocą charakterystyk hydraulicznych.

  Z nomogramu charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników,
  dla przepływu Q = 20 m3/h
  odczytujemy stratę ciśnienia ∆p = 0,025 bar.
  Nomogram charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników przedstawia zależności wielkości przepływów dla poszczególnych średnic nominalnych DN i występujących na nich strat ciśnienia. Dysponując zadaną wartością przepływu Q należy odznaczyć ją na osi wykresu, następnie odnaleźć charakterystykę filtroodmulnika i odczytać wartość straty ciśnienia ∆p występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym.

Dane techniczne filtroodmulników
Dane techniczne filtroodmulników
Nomogram charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników
Nomogram charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników

Kalkulator doboru online szybko obliczy właściwą średnicę odmulacza, tak aby zachodził efekt sedymentacji.

Pliki do pobrania:

 Zasady doboru urządzeń produkowanych przez TERMEN SA.

© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.