TERMEN
Firma Oferta Cennik Dla projektanta Kontakt Aktualności
PPU TERMEN S.A.

Zasady doboru filtroodmulników

Obowiązujące zależności:
filtroodmulnik 1. Współczynnik oznaczający natężenie przepływu wody przez filtroodmulnik przy stracie ciśnienia ∆p = p1 - p2 = 1 bar: wzór
 
2. Strata ciśnienia na filtroodmulniku: wzór
 
 

Uwaga: Dla przepływów w rurociągach instalacji do wartości 1 m/s filtroodmulniki należy dobierać według średnicy nominalnej rurociągu. Wielkości i jednostki: Kvs m3/h - współczynnik przepływu dla poszczególnych średnic filtroodmulników Qs m3/h - natężenie przepływu p1 bar - ciśnienie bezwzględne przed filtroodmulnikiem p2 bar - ciśnienie bezwzględne za filtroodmulnikiem Δp bar - spadek ciśnienia na filtroodmulniku ρ kg/h3 - gęstość cieczy przepływającej przez filitroodmulnik zależna od p1 i T1


Doboru filtroodmulnika można dokonać metodą obliczeniową lub za pomocą charakterystyk hydraulicznych

Dobór filtroodmulników za pomocą metody obliczeniowej.

Określić stratę ciśnienia występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym dla filtroodmulnika TerFOM 80, dla następujących danych.

Dane:

Przepływ czynnika przez filtroodmulnik Q = 20 m3/h

Tok postępowania:

1. Określenie współczynnika przepływu Kvs:

Z karty katalogowej filtroodmulników DN15-200, tabeli Dane techniczne / Średnica nominalna DN - odczytano dla DN80 współczynnik Kvs = 126 m3/h

2. Obliczenie straty ciśnienia na filtroodmulniku: wzór Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 W tabeli 'dane techniczne' dla każdej średnicy nominalnej DN przyporządkowano współczynnik przepływu. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez filtroodmulnik przy spadku ciśnienia 1 bar między króćcem wlotowym i wylotowym.

Ad.2 Aby określić spadek ciśnienia na filtroodmulniku należy wykorzystać otrzymany współczynnik przepływu Kvs dla rozpatrywanej średnicy nominalnej DN i nominalny przepływ czynnika. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.

Przykład doboru za pomocą charakterystyk hydraulicznych

Określić stratę ciśnienia występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym dla filtroodmulnika TerFOM 80, dla danych z przykładu 1, wykorzystując wykres charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników.

Dane: Q = 20 m3/h przepływ czynnika przez filtroodmulnik.

Charakterystyki hydrauliczne filtroodmulników Dobór filtroodmulników Tok postępowania:

1. Określenie straty ciśnienia na filtroodmulniku:

Z nomogramu charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników odczytano stratę ciśnienia na filtroodmulniku ∆p = 0,025 bar.

Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1. Nomogram charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników przedstawia zależności wielkości przepływów dla poszczególnych średnic nominalnych DN filtroodmulników od występujących na nich strat ciśnienia. Dysponując zadaną wartością przepływu Q należy odznaczyć ją na osi wykresu, następnie odnaleźć charakterystykę filtroodmulnika i odczytać wartość straty ciśnienia ∆p występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym.

Zasady doboru urządzeń produkowanych przez TERMEN SA.

© 2020 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone