Zasady doboru filtroodmulników

Obowiązujące zależności:

filtroodmulnik

1. Współczynnik oznaczający natężenie przepływu wody przez filtroodmulnik przy stracie ciśnienia ∆p = p1 - p2 = 1 bar:
wzór
2. Strata ciśnienia na filtroodmulniku:

wzór
Uwaga: Dla przepływów w rurociągach instalacji do wartości 1 m/s filtroodmulniki należy dobierać według średnicy nominalnej rurociągu.
Wielkości i jednostki: Kvs m3/h - współczynnik przepływu dla poszczególnych średnic filtroodmulników
Qs m3/h - natężenie przepływu
p1 bar - ciśnienie bezwzględne przed filtroodmulnikiem
p2 bar - ciśnienie bezwzględne za filtroodmulnikiem
Δp bar - spadek ciśnienia na filtroodmulniku
ρ kg/h3 - gęstość cieczy przepływającej przez filitroodmulnik zależna od p1 i T1


Doboru filtroodmulnika można dokonać metodą obliczeniową lub za pomocą charakterystyk hydraulicznych

Dobór filtroodmulników za pomocą metody obliczeniowej

Określić stratę ciśnienia występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym dla filtroodmulnika TerFOM 80, dla następujących danych.
Dane:
Q = 20 m3/h przepływ czynnika przez filtroodmulnik

Tok postępowania:
1. Określenie współczynnika przepływu Kvs:
Z karty katalogowej filtroodmulników DN15-200, tabeli Dane techniczne / Średnica nominalna DN
- odczytano dla DN80 współczynnik Kvs = 126 m3/h

2. Obliczenie straty ciśnienia na filtroodmulniku:
wzór

Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 W tabeli 'dane techniczne' dla każdej średnicy nominalnej DN przyporządkowano współczynnik przepływu. Współczynnik Kvs określa przepływ wody przez filtroodmulnik przy spadku ciśnienia 1 bar między króćcem wlotowym i wylotowym.
Ad.2 Aby określić spadek ciśnienia na filtroodmulniku należy wykorzystać otrzymany współczynnik przepływu Kvs dla rozpatrywanej średnicy nominalnej DN i nominalny przepływ czynnika. Dla uproszczenia obliczeń gęstość czynnika ρ dla wody przyjęto jako 1000 kg/m3.

Przykład doboru za pomocą charakterystyk hydraulicznych

Określić stratę ciśnienia występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym dla filtroodmulnika TerFOM 80, dla danych z przykładu 1, wykorzystując wykres charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników.

Dane:
Q = 20 m3/h przepływ czynnika przez filtroodmulnik

Charakterystyki hydrauliczne filtroodmulników
Dobór filtroodmulników

Tok postępowania:

1. Określenie straty ciśnienia na filtroodmulniku: Z nomogramu charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników:
- odczytano stratę ciśnienia na filtroodmulniku ∆p = 0,025 bar

Objaśnienia toku postępowania:

Ad.1 Nomogram charakterystyk hydraulicznych filtroodmulników przedstawia zależności wielkości przepływów dla poszczególnych średnic nominalnych DN filtroodmulników od występujących na nich strat ciśnienia. Dysponując zadaną wartością przepływu Q należy odznaczyć ją na osi wykresu, następnie odnaleźć charakterystykę filtroodmulnika i odczytać wartość straty ciśnienia ∆p występującą pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym.

Zasady doboru urządzeń produkowanych przez TERMEN SA.